ахъщэ

ахъщэ

نقود، عملة، نقد، مال

Адыго-арабский словарь. 2014.

См. также в других словарях:

 • ахъщалъ — (ахъщалъэр, ахъщалъэхэр) кошелек Шъом е нэмыкIым хэшIыкIыгъэу, ахъщэ зыдэлъэу зэрахьэрэр Ахъщалъэр ыкIэджыбэ къырихи ахъщэ къыдихыгъ Ахъщэлъэ дахэ къыфищэфыгъ …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • банк — I (банкыр, банкхэр) банк 1. Ахъщэ кредит Iофхэр зезыхьэрэ IофшIапI Ахъщэ къыхьынэу кассирыр банкым кIуагъэ Къэралыгъо банк 2. Карт ешIэрэмэ ахъщэу коным ралъхьэрэр Банкым еуагъ Банкыр риутыгъ II (банкэр, банкэхэр) банка 1. Апч банк Цэф банк… …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • вексель — (векселыр, вексельхэр) вексель ПIэлъэ гъэнэфагъэм ахъщэ пчъэгъэ гъэнэфагъэ цIыф гъэнэфагъэм ритыжьынэу пшъэрылъ зыфишIыжьэу зэрыт тхылъ Вексель рити ахъщэ чIыфэ къыIихыгъ …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • касс — (кассэр, кассэхэр) касса 1. Пхъуантэу, шкафэу ахъщэр ыкIи уасэ зиIэ мылъкур зыщаIыгърэр ары Джащ фэдэу IофшIапIэу ахъщэхэр аIызыххэу, язытэу щытыр ары Кассэм ахъщэр ритыгъ Кассэм Iухьи ахъщэ къаIихыгъ 2. IофшIапIэм ахъщэ Iэрылъхьэу иIэр ары… …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • къыштагъ — (къештэ) лъыI. 1. поднял, а, о; взял, а, о КъыIэтыгъ Пхъэу щылъыр еIэбэхи къыштагъ 2. вынул, а, о Ахъщэ бэу къыштагъ 3. взял, а, о взаимообразно Чылэм хахьи ахъщэ чIыфэ къыштагъ 4. захватил, а, о Дзэм къалэр къыштагъ …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • укъуагъэ — I (мэукъо) лъым. расстроился, лась, лось Зэщыкъуагъэ Iофыр укъуагъэ Укъуагъэ хъугъэ II (укъуагъэр) бл. уахъ. иприч. разменный, ая, ое Ужъгъэигъэ Ахъщэ укъуагъэ ыIыгъ Ахъщэ укъуагъэр икIэджыбэ рилъхьагъ …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • ахъщ — (ахъщэр, ахъщэхэр) деньги Металлым е тхылъыпIэм хэшIыкIыгъэу щэнщэфэнхэр зэрызэрахьэрэр ТхылъыпIэ ахъщ Ахъщэшхо зэрехьэ Лэжьыгъэр зещэм, ахъщэ бэу кIихыгъ …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • ахъщэмыкIу — (ахъщэмыкIор, ахъщэмыкIохэр) фальшивые деньги Ахъщэ нэпцI АхъщэмыкIор къычIагъэщыгъ …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • ы-гъэкIодыгъ — I (е гъэкIоды) езгъ. 1. потерял, а, о КъычIинагъ Иахъщалъэ ыгъэкIодыгъ Исыхьат ыгъэкIодыгъ 2. израсходовал, а, о Ыщагъ, ытыгъ Ар къалэм зэкIом боу ахъщэ къыгъэкIодыгъ II (е гъэкIоды) езгъ. 1. испортил, а, о Тэрэзэу ышIыгъэп Джанэр ыгъэкIодыгъ 2.… …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • ы-гъэтагъ — (е гъатэ) езгъ. заставил дарить, за него, за нее дарить Былым ригъэтыгъ, ахъщэ ригъэтыгъ Пшъашъэр ыгъэтагъ, джэгум пшъашъэр щигъэтагъ …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • ы-гъэтIылъыгъ — (е гъэтIылъы) езгъ. 1. положил, а, о Пхъэр ытамэ тырихи ыгъэтIылъыгъ ХэтэрыкIыр кIымафэм мыкIодынэу ыгъэтIылъыгъ 2. отложил, а, о ХэмыIэнэу ыгъэтIылъыгъ Ахъщэ тIэкIу ыгъэтIылъыгъэу иI 3. похоронил, а, о Хьадэр ыгъэтIылъыгъ …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»